Πρόσκληση

To Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ), σε συνεργασία με την Συμεών Γ. Τσομώκος ΑΕ και την Boussias Communications, διοργάνωσαν το στρατηγικό Συνέδριο

«Η επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας-Σύγχρονες Πόλεις & Ανταγωνιστικότητα».

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Φιλοδόξησε να αποτελέσει εφαλτήριο για διάλογο αναφορικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Περιφέρεια και την αναβάθμιση των αστικών υποδομών, με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργικότητας των πόλεων και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Λειτουργικές πόλεις με σύγχρονες αστικές υποδομές που αποτελούν ασφαλή προορισμό επενδύσεων, με αύξηση των χρηματοοικονομικών ροών για τις Περιφέρειές τους.

Το Συνέδριο υλοποιήθηκε βάσει των πιστοποιημένων προτύπων ποιότητας και βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων, ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121.

Στόχος του Συνεδρίου

Η ευρωπαϊκή επιδίωξη κοινωνικής και εδαφικής συνοχής νοηματοδοτείται και υλοποιείται διαμέσου εμφατικά εντεινόμενων προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Η Συνθήκη της Λισαβόνας αποτυπώνει την αναγκαιότητα του ενισχυμένου ρόλου των περιφερειών. Η τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες ενίσχυσης της αναπτυξιακής προοπτικής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημιουργία ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου με συγκριτικά, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, προϋποθέτει την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των τοπικών κοινωνιών και των Αρχών της Τοπικής & Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Το Συνέδριο δίνει έμφαση στο νέο πρότυπο επιχειρηματικότητας, με γνώμονα την εξωστρέφεια την ενεργειακή επάρκεια και την καινοτομία στην περιοχή της Βορείου Ελλάδας.

Αναφερόταν σε θέματα σχετικά με:

σύγχρονες αστικές υποδομές και ενεργειακή επάρκεια για τη δημιουργία «έξυπνων & ανθρωπίνων» πόλεων,
την επιχειρηματικότητα, τις δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας και την διαφανή προσέλκυση χρηματοδότησης και επενδύσεων.

Πραγματεύεται την ανθρωποκεντρική ανάπτυξη, προσελκύοντας το ενδιαφέρον υψηλόβαθμων στελεχών του Ελληνικού Επιχειρηματικού & Πολιτικού κόσμου, της Περιφερικής Διοίκησης, των Θεσμικών Φορέων, με βούληση ουσιαστικής επικοινωνίας και συμβολής στον γόνιμο διάλογο για τον προσδιορισμό των δυναμικών παραγόντων ανάπτυξης της Οικονομίας.

Η θεματολογία του Συνεδρίου, διαπνέεται από την ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών στη Βόρεια Ελλάδα ως μοχλού ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας και περιλαμβάνει:

1. Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

Η Επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας και η ανάδειξη νέων προτύπων επιχειρηματικότητας αποτελεί ισχυρή παρακαταθήκη διεξόδου από την οικονομική στασιμότητα.

Η αξιοποίηση της γνώσης και του ταλέντου των νέων ανθρώπων, οδήγησε στη σύσταση Νεοφυών επιχειρήσεων, απόρροια της κινητοποίησης και ενθάρρυνσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Η σχετική θεματολογία πραγματεύεται τη διαχείριση έξυπνων Πόλεων και την αναγωγή τους σε πρότυπα κοινωνικών και επιχειρησιακών μοντέλων αστικής ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα:

Η Βιωσιμότητα και δυνατότητες ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων.
Οι Επενδυτικές ευκαιρίες που συνδέονται με τη δραστηριότητα καινοτόμων επιχειρήσεων.
Ο Εξωστρεφής προσανατολισμός των Ελληνικών επιχειρήσεων, με στόχο τη διείσδυση στην Ελληνική και στη διεθνή αγορά.
Η αξιοποίηση Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Τεχνολογιών αιχμής, ως βέλτιστες πρακτικές αναβάθμισης της ποιότητας ζωής.
Η χρηματοδότηση και η χρηματοοικονομική επάρκεια, ως παράγοντες αύξησης των εξαγωγών, των επενδύσεων και των θέσεων εργασίας.
Πληροφορική, νέες τεχνολογίες και αστικός χώρος
Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός σε τοπική κλίμακα
Καινοτόμοι τρόποι προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, διαδραστική επικοινωνία με τους καταναλωτές.

2. Πρωτογενής Παραγωγή, Ποιοτικός Τουρισμός και Εξωστρέφεια

Η αυξημένη παρουσία τοπικών προϊόντων στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ως απόρροια της αναβάθμισης των τεχνολογιών και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή καθώς και το μεγάλο στοίχημα της ανάπτυξης μέσα από τον τουρισμό, αποτελούν μείζονα ζητήματα για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας.

Εντός του πλαισίου αυτού αναλύεται ουσιώδης θεματολογία που αναφέρεται σε :

Τόνωση της εξαγωγικής δραστηριότητας για τα τοπικά προϊόντα.
Σύγχρονες τάσεις στην αναμόρφωση της πρωτογενούς παραγωγής.
Αγροτική οικονομία, αγροτικός χώρος στο διεθνές περιβάλλον
Κοινή αγροτική πολιτική, διεθνείς διαστάσεις αγροτικής και τοπικής ανάπτυξης
Ανάδειξη των πόλεων της Περιφέρειας σε υψηλού επιπέδου και «all year round» τουριστικούς προορισμούς.
Τουριστική περιφερειακή πολιτική
Θαλάσσια και Παράκτια οικονομία

Οι παράγοντες αυτοί και οι δυνατότητες βελτίωσής τους, με κόμβο την Τοπική αυτοδιοίκηση, τα τοπικά Επιμελητήρια, θα συζητηθούν μεταξύ εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, της αγοράς, κρατικών και άλλων Φορέων, των Συνδέσμων Εξαγωγέων κ.α.

3. Επενδύσεις σε Υποδομές και Ενεργειακή Επάρκεια

Η θεσμική μεταρρύθμιση και η δημιουργία ελκυστικού επενδυτικού πλαισίου υλοποίησης των επιχειρηματικών στόχων ανάπτυξης, ως ικανή και αναγκαία συνθήκη ενίσχυσης των Υποδομών και της Εργειακής επάρκειας της Χώρας.

Η Αναδιάρθρωση του μείγματος ενεργειακών πηγών, φιλικότερων προς το Περιβάλλον (φυσικό αέριο, βιοκαύσιμα, αιολική ενέργεια) ως παράγοντας ενεργειακής αυτάρκειας και αυτονομίας.
Η συμβολή της επεξεργασίας των αστικών λυμάτων και της διαχείρισης ανακυκλούμενων υλικών στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός αναβάθμισης των υποδομών της χώρας και ανάπτυξης παροχής υψηλού επιπέδου Υπηρεσιών.
Οι επενδύσεις των μεγάλων επιχειρηματικών Ομίλων της χώρας, η Ενεργειακή πολιτική και Κοινωνικά τιμολόγια.
Επίτευξη ανάπτυξης, εντός του υπάρχοντος οικονομικού πλαισίου, βάσει των δυνατοτήτων συγκεκριμένων κλάδων, έχοντας ως βασικούς πυλώνες: ενέργεια – φυσικό αέριο, υδρογονάνθρακες, ΑΠΕ, επενδύσεις σε υποδομές ανάπτυξης, ενεργειακή επάρκεια, ανταγωνιστικά τιμολόγια, με στόχο την ενδυνάμωση των ελληνικών βιομηχανιών.

4. Ανθρώπινες Πόλεις, Αγορά Εργασίας και Αναβάθμιση του Βιοτικού Επιπέδου των Πολιτών

Η είσοδος νέων τεχνολογιών και η επιτακτική ανάγκη δημιουργίας βιώσιμων πόλεων, προσανατολίζει τη Τοπική Αυτοδιοίκηση προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αειφόρων μοντέλων ανάπτυξης με στόχο την αναβάθμιση των συνθηκών ζωής των πολιτών.

Τα θέματα που θα συζητηθούν σε αυτήν την ενότητα αφορούν σε:

Βελτίωση των υποδομών, με στόχο την αξιοποίηση των καινοτόμων τεχνολογιών και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε ένα βιώσιμο περιβάλλον.
Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ευημερίας των πολιτών
Ευφυείς πόλεις – Βιώσιμη αστική ανάπτυξη και Περιφέρεια
Επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς όπως ανακύκλωση, διαχείριση αποβλήτων, οδικά δίκτυα, έξυπνα κτίρια κ.α.
Ανθρώπινο Κεφάλαιο & Εκπαιδευτική Πολιτική
Κοινωνικό κεφάλαιο, παράδοση

Σε ποιους απευθυνόταν

Σε εκπροσώπους της αγοράς, υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και επιχειρήσεων της χώρας, ανώτατους διπλωμάτες χωρών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ανατολικής Μεσογείου καθώς και χωρών εις τις οποίες υπάρχει ελληνικό επενδυτικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον, θεσμικούς, κυβερνητικούς και εκπροσώπους των πολιτικών χώρων, μέλη των Eπιμελητηρίων, τραπεζίτες και καινοτόμους επιχειρηματίες.

Πληροφορίες:

Γεωργία Βλάχου, τηλ: 210-7289000, e-mail: g.vlachou@tsomokos.gr
Αφροδίτη Δαμιανού 210-5121021 a.damianou@iea.org.gr